Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
ENTER Z X C V B N M